DCSIMG הפקת אישור ניכוי מס במקור מהכנסות לשנת המס 2013 - בנק לאומי

שוק ההון

הפקת אישור ניכוי מס במקור מהכנסות לשנת המס 2014

ניתן להפיק אישורים על המס שנוכה במקור בשנת המס 2014 (טופס 867) בתחומי הפעילות הבאים:

 

  • אישור ניכוי מס במקור מריבית ורווחים אחרים מפקדונות וחסכונות לשנת המס 2014
  • אישור ניכוי מס במקור על רווח הון מניירות ערך וממכשירים פיננסיים לא סחירים לשנת המס 2014
  • אישור ניכוי מס במקור דיבידנד וריבית מניירות ערך לשנת המס 2014
  • אישור ניכוי מס במקור על הכנסות מקרן השקעות במקרקעין לשנת המס 2014

 

את האישורים ניתן להפיק באינטרנט ובעמדות לאומי דיגיטל, או לקבלם בסניף בו מתנהל החשבון.

 

האישור אינו כרוך בתשלום עמלה.
 

 

להפקת אישורים באינטרנט - לחץ כאן