פיקדון מובנה שקלי ל-3 שנים מותנה בשינוי סל מניות שונות עם מענק מותנה

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

3 שנים

נכס הבסיס

Eni SpA
Orange SA
BT Group PLC
Union Pacific Corp
Kansas City Southern
Macquarie Group Ltd
Credit Suisse Group AG
 

תאריך תחילת הפיקדון

14.12.2016

מטבע וסכום מינימום להפקדה

15,000 ש"ח

אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

 פיקדון מובנה שקלי ל- 3 שנים עם קרן שאינה בסיכון עם מענק. קבלת המענק ושיעורו תלויים בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. הריבית המותנית אינה צמודה לשע"ח דולר/שקל.

פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי מותנה בשינוי סל מניות שונות עם מענק מותנה

תקופת הפיקדון
נכס הבסיס
תאריך תחילת הפיקדון
מטבע וסכום מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנה וחצי

נכס הבסיס

Eni SpA
Orange SA
BT Group PLC
Union Pacific Corp
Kansas City Southern
Macquarie Group Ltd
Credit Suisse Group AG

תאריך תחילת הפיקדון

14.12.2016

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה דולרי לשנה וחצי עם קרן מובטחת. קבלת התשואה תלויה בהתנהגות סל המניות במהלך התקופה, כמפורט להלן. במהלך תקופת הפיקדון תיבדק כל אחת מהמניות שבסל ותרומתה למענק תחושב כדלהלן:

מידע נוסף מידע נוסף

פיקדון מובנה דולרי לשנה המשלם ריבית שנתית מותנית של 5.00% המותנית בשער חליפין דולר/₪

תקופת
הפיקדון
נכס
הבסיס
תאריך
תחילת הפיקדון
מטבע וסכום
מינימום להפקדה
תקופת הפיקדון

שנה

נכס הבסיס
שער החליפין של הדולר לעומת השקל ב 12 בדצמבר 2016
 
תאריך תחילת הפיקדון

12.12.2016

מטבע וסכום מינימום להפקדה

10,000 דולר

 

 אפשרויות הפקדה:

תשואה מותנית ללקוח:

פיקדון מובנה דולרי ל- 6 שנים המשלם ריבית שנתית בשיעור ריבית הליבור ל- 3 חודשים, עם מינימום ומקסימום. הריבית משולמת כל רבעון.