DCSIMG
מעבר לדף הבית (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט פעולות (מקש קיצור 2) מעבר לסרגל נווט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר למפת האתר (מקש קיצור 4) מעבר לצור קשר (מקש קיצור 5) מעבר לנגישות (מקש קיצור 0)

חברי הנהלת הבנק

 

רקפת רוסק-עמינח
 

 

רקפת רוסק-עמינח, רו"ח
מנהלת כללית ראשית

 

 

 

 

     

 

 

מיכל דנא

איתי בן זאב
סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת שוקי הון 

שלמה גולדפרב, רו"ח

סמנכ"ל בכיר,

חשבונאי ראשי,

ראש חטיבת החשבונאות

מיכל דנא

סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת משאבי אנוש

     
קובי הבר

קובי הבר

סמנכ"ל בכיר,

ראש החטיבה העסקית והמסחרית

עומר זיו

סמנכ"ל בכיר,
ראש החטיבה הפיננסית

תמר יסעור
סמנכ"ל בכיר,
ראש החטיבה לבנקאות דיגיטלית

 

 

 

דן ירושלמי דני כהן

דן ירושלמי

סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת לאומי טכנולוגיות

דני כהן

 סמנכ"ל בכיר,

ראש החטיבה הבנקאית

יואל מינץ
סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת אשראי בינלאומי ונדל"ן 

     
ששון מרדכי הילה ערן-זיק
     

ששון מרדכי

סמנכ"ל בכיר,

מבקר פנימי ראשי,

ראש חטיבת הביקורת הפנימית

הילה ערן-זיק
סמנכ"ל בכיר,

ראש חטיבת ניהול סיכונים

חנן פרידמןעו"ד

סמנכ"ל בכיר,

יועץ משפטי ראשי,

ראש חטיבת ייעוץ משפטי