DCSIMG מדדים - בנק לאומי

מדדים

מדד המחירים לצרכן

החל מפרסום מדד ינואר 2015 שונתה תקופת הבסיס של המדד.
תקופת הבסיס החדשה נקבעה כממוצע המדדים בשנת 2014 (= 100.0 נקודות).
ניתן לקשר את הסדרה החדשה (לפי בסיס 2014 = 100.0 נקודות) לשנת הבסיס הקודמת (2012= 100.0 נקודות) על ידי הכפלת המדדים במקדם קשר השווה ל- 1.020.

 

מדד תשומות הבנייה

החל מפרסום מדד אוגוסט 2011 שונתה תקופת הבסיס של המדד.
תקופת הבסיס החדשה הנה מדד יולי 2011 (= 100.0 נקודות).
ניתן לקשר את המדד המעודכן (בסיס יולי 2011 = 100.0 נקודות) למדד הקודם
(בסיס ינואר 2004= 100.0 נקודות) על ידי הכפלת המדד המעודכן במקדם קשר השווה ל-1.323