DCSIMG
מעבר לדף הבית (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט פעולות (מקש קיצור 2) מעבר לסרגל נווט תחתון (מקש קיצור 3) מעבר למפת האתר (מקש קיצור 4) מעבר לצור קשר (מקש קיצור 5) מעבר לנגישות (מקש קיצור 0)

החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים

החברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי בע"מ

הודעה בדבר סיום מיזוג קופות הגמל הודעה בדבר סיום מיזוג קופות הגמל

הודעה בדבר מיזוג קופות הגמל הודעה בדבר מיזוג קופות הגמל

הודעה בדבר שינוי שם החברה הודעה בדבר שינוי שם החברה

 

קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי לישראל בע"מ הוקמה ב-19 ביולי 1934 כקופת גמל מפעלית לתגמולים לשכירים, שחבריה הינם העובדים הקבועים של בנק לאומי לישראל בע"מ. ניהול הקופה התבצע על ידי חבר נאמנים שנתמנה על ידי הבנק וחברי הקופה. 

 

ב-31 ביולי 2008 עברה הקופה שינוי מבני, בעקבותיו היא פוצלה לקופת גמל שאינה מאוגדת כחברה בע"מ, ולחברת ניהול שתנהל בנאמנות את קופות הגמל של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות. החל מינואר 2011 מופקדים לחשבונות העמיתים הפעילים בקופות המנוהלות על ידי החברה גם כספי הפיצויים (ראה עדכון תקנון החברה ועדכון תקנוני הקופות מיום 20.6.11).

 

החל מיום 1.1.2013 מוזגו קופות התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי ועובדי בנק לאומי למשכנתאות, זאת  לאור ביצוע המיזוג בין בנק לאומי לבנק לאומי למשכנתאות.
לאחר המיזוג נותרה רק קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי.

 

חברי חברת הניהול הינם העמיתים הפעילים של קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי.

 

חברת הניהול מנוהלת על ידי דירקטוריון המונה 11 דירקטורים - בהם 2 דירקטורים חיצוניים. הדירקטורים נבחרים ע"י האסיפה הכללית, כדלהלן:

  • חברים הנמנים על הדרג הפקידותי בבנק לאומי, בוחרים 7 דירקטורים, מתוכם דירקטור חיצוני אחד.
  • חברים הנמנים על הסגל הניהולי בבנק לאומי, בוחרים 4 דירקטורים, מתוכם דירקטור חיצוני אחד.

 

   דו"ח מפורט לשנת 2015

לקבלת הדו"ח המפורט ליום ה- 31.12.2015 נא ליצור קשר באחד האמצעים שלהלן:

 

  עובדי החברה ליצירת קשר


רשימת הדירקטורים ובעלי תפקידים נוספים ומועד התכנסות הדירקטריון וועדותיו רשימת הדירקטורים ובעלי תפקידים נוספים ומועד התכנסות הדירקטוריון וועדותיו

מדיניות התגמול של נושאי משרה בקופה מדיניות התגמול של נושאי המשרה בקופה

תקנון החברה 21.08.2016 תקנון החברה

עדכון תקנון עדכון תקנון

 

  הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים

  • לא מנוכות הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות מכספי הקופה.

 

  איסוף נתונים סטטיסטיים לגבי משיכות והעברות

 

  צדדים קשורים

 

  דו"ח מאוחד של נכסי ההשקעה של קופות התגמולים של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בלמ"ש

 

  דו"חות תקופתיים

 

 

  העברת כספי עמיתים שלא במזומן

דווח רבעוני על סכומי ההעברות שבוצעו בהתאם לנוהל המצוין לעיל ל - Q2/15.

ברבעון  Q2/15 התבצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן על סך של כ - 1.964 מיליארד ש"ח.

 

  טיפול בחובות בעייתיים

 

  הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון

 

  אמנת השירות

 

  אחזור מידע

 באפשרותך לשלוף נתונים מתוך חשבונך בנוגע לקופת הגמל באתר זה  ע"י לחיצה על החשבון שלי.

 

 

קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי          קופת התגמולים והפיצויים של עובדי בנק לאומי למשכנתאות

 

 

לתשומת ליבכם,

הדו"חות והמסמכים המוצגים להלן ובהמשך מופיעים בפורמט pdf וניתנים לקריאה באמצעות

תוכנת Adobe Reader.  להתקנת תוכנת Adobe Reader לחץ כאן