DCSIMG פרופיל לאומי - בנק לאומי

פרופיל לאומי

קבוצת לאומי מהווה את אחת הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל, ומנהלת פעילות עסקית ופיננסית מאז 1902. הקבוצה עוסקת בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת בישראל ובעולם. הקבוצה פועלת באמצעות הבנק, החברות הבנות והחברות הכלולות שלו ב-268 סניפים ברחבי הארץ ובסניפים ונציגויות הפרוסים בצמתים פיננסיים מרכזיים ברחבי העולם.

 

מדיניות הקבוצה בארץ ובעולם היא לתת ללקוחותיה פתרונות בנקאיים ופיננסיים כוללים ושירות מקצועי ברמה גבוהה, לאפשר להם לפעול בערוצי הפצה מגוונים ולהציע להם מגוון רחב של מוצרים, המותאמים לצרכיהם. 

 

כקבוצה בנקאית מובילה, ובמטרה להשיג רווחיות גבוהה לאורך זמן, הקבוצה בוחנת כל העת את המגמות והשינויים בסביבה העסקית שבה היא פועלת, ומגבשת אסטרטגיה המתמודדת עם שינויים אלו.

 

ההיסטוריה של לאומי קשורה בקשר עמוק בהיסטוריה של הציונות ומדינת ישראל. בואו להכיר את סיפורו המרתק של "הבנק הלאומי" - מחזונו של הרצל אודות מוסד פיננסי למימון פעילות התנועה הציונית, ועד להפיכתו לקבוצה הבנקאית המובילה בישראל.

החזון של לאומי מציג את שאיפתנו למצוינות, חדשנות ומתן הערך הגבוה ביותר ללקוחותינו, בעלי המניות ועובדינו.

האסטרטגיה של לאומי ממוקדת בצמיחה רווחית לאורך זמן, תוך התמקדות בקהילה ובאיכות הסביבה.

לאומי בישראל מאורגן ב-5 קווי עסקים, המתמחים במתן שירותים בנקאיים ופיננסיים למגזרי לקוחות שונים.

שלוחות לאומי בחו"ל ממוקמות בצמתים המרכזיים של הפעילות הפיננסית בעולם, ומשמשות לך בית מוכר וטוב, בית לאומי.

חברות הבנות מקבוצת לאומי בארץ ובחו"ל.

בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") הינו חברה ציבורית, רשומה אצל רשם החברות בישראל (מספר חברה 52-001807-8). הבנק מוגדר כתאגיד בנקאי על פי חוק בנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, והוא בעל רישיון בנק מבנק ישראל בהתאם לחוק האמור. לכן, הבנק כפוף, בנוסף לחוקים הרלוונטיים, גם לפיקוח של בנק ישראל.

 

כמו כן, מניות הבנק נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ("הבורסה"), ובהקשר זה הבנק כפוף גם להוראות של רשות ניירות ערך ושל הבורסה.

 

הבנק הינו חברת האם של קבוצת לאומי, המהווה אחת הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל. למידע לגבי בעלי עניין בבנק וכן לפירוט בדבר חברי דירקטוריון וחברי הנהלת הבנק, לרבות מנהלי הסיכונים השונים, ראה אתר ההפצה של רשות ניירות ערך וכן רשימת חברי הנהלת הבנק.