In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

עורכי דין, חברי מחוזות לשכת עוה"ד!

 

לאומי שמח ללוות את מחוזות לשכת עוה"ד בישראל זו השנה השלישית ברציפות. אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף הפעולה ופועלים בכל עת לעדכן את הצעת הערך בהתאם לצרכים משתנים.

 

בוא להיות לקוח PREMIUM בלאומי ותהנה ממענק בגובה דמי החבר* בלשכת עורכי הדין.

 

*גובה המענק יהיה בהתאם לסכום דמי החבר לתשלום (בהנחה) עד ה 15.1.2016, הנקוב בשובר שיציג עורך הדין לבנק ("סכום המענק").המענק ישולם בזיכוי לחשבון הלקוח בתשלומים חודשים שווים של 1/12 מסכום המענק, בכפוף לחיוב חודשי של 4,000 ₪ לפחות, בכרטיסי האשראי הבנקאיים של לאומי בחשבון, ולחתימה על טפסים מתאימים. הזיכוי של התשלום החודשי יינתן בכל חודש עוקב לחודש בו התקיים החיוב החודשי המפורט לעיל.

 

תשלום המענק לשנת 2016 יתבצע על סמך בדיקת הזכאות בהתאם לתנאים המפורטים ושתחל לאחר סיום תקופת הזכאות בגין מענק 2015.

 

להלן מידע על מגוון כלים והטבות שגובשו במיוחד בשבילכם.

 

פתיחה וניהול חשבון פרטי              פתיחה וניהול חשבון עסקי