DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.3.2008

דוחות כספיים של קבוצת לאומי לסיכום הרבעון הראשון לשנת 2008:

רווח נקי של 470 מיליון שקלים ללאומי ברבעון הראשון של 2008

 

 תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה ברבעון הראשון ב- 9.8% (על בסיס שנתי)

 

 הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ב-472 מיליון שקלים

 

 הרווח מפעולות מימון צמח ב-9.3% והסתכם ב-1.96 מיליארד שקלים

 

 יחס הלימות ההון הגיע ל-11.77% (הון ראשוני – 7.73%)

 

 הנכסים הכספיים שבניהול הקבוצה, מאזניים וחוץ מאזניים, הסתכמו
ב-731 מיליארד שקלים.

 

הדו"ח ויתר הקבצים המצורפים הינם בפורמט pdf וניתנים לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader. להורדת התוכנה לחץ כאן