DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2007

לאומי מציג את הרווח הגבוה במערכת הבנקאית: 

 

רווח נקי מפעולות רגילות של 901 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2007 – גידול של 204.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2007 הסתכם ב-1.01 מיליארד שקלים – גידול של 4.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

  • רווח נקי מפעולות רגילות של 2.47 מיליארד שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2007 – גידול של 132.5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • רווח נקי של 2.84 מיליארד שקלים בתשעת החודשים הראשונים של 2007 – גידול של 15.4% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • תשואת הרווח הנקי (על בסיס שנתי) על ההון העצמי הסתכמה ברבעון השלישי ב-21.9% ו-20.6% בתשעת החודשים הראשונים של 2007.

 

  • הלימות ההון של הבנק מוסיפה להיות הגבוהה במערכת – 12.1%.

 

השפעת המשבר בשוק המשכנתאות בארה"ב היתה מזערית:

 

  • לא נרשם כל הפסד בחשבון הרווח והפסד של הבנק.

 

  • היקף השקעות הקבוצה בניירות ערך מגובי נכסים לסוגיהם הסתכם ב-1.81 מיליארד דולר (מזה 1.1 מיליארד דולר בניירות ערך מגובי משכנתאות).

 

  • ירידת הערך בגין השקעות הקבוצה בניירות ערך מגובי נכסים (ליום 30 בספטמבר 2007) מסתכמת בכ-34 מיליון דולר (כ-1.9% משווי התיק).