DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2005

  • הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2005 הסתכם ב- 1,674 מיליון ש"ח, גידול של 10.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

  • הרווח הנקי ברביע השלישי של שנת 2005 הסתכם ב- 568 מיליון ש"ח, גידול של 5.4% לעומת הרביע המקביל אשתקד.

 

  • בנטרול השפעות חד פעמיות של התאמות מיסים נדחים, הפרשה מיוחדת למס בגין מכירת קונגלומרטים והשפעת פרישה מרצון, הסתכם הרווח הנקי ברביע השלישי של השנה ב-835 מיליון ש"ח.

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הגיעה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2005 ל- 15.2% לעומת 14.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הגיעה ברביע השלישי של שנת 2005 ל- 14.9% לעומת 15.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

  • יחס ההון לרכיבי סיכון – 12.15%.

 

  • המאזן של קבוצת לאומי הסתכם ב- 30 בספטמבר 2005 ב- 264.7 מיליארד ש"ח, בהשוואה ל- 255.8 מיליארד ש"ח בסוף 2004, גידול של 3.5%.