DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.6.2005

הרווח הנקי למחצית הראשונה של שנת 2005 – 1,106 מיליון ש"ח, גידול של 12.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי ברביע השני של שנת 2005578 מיליון ש"ח, גידול של 4.9% לעומת הרביע המקביל אשתקד.

 

יחס ההון לרכיבי סיכון –11.92%.