DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.6.2004

הרווח הנקי למחצית הראשונה של שנת 2004: 992  מיליון ש"ח גידול של 100.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד .

 

הרווח הנקי ברביע השני של שנת 2004: 531 מיליון ש"ח, גידול של 64.4% לעומת הרביע המקביל אשתקד.

 

תשואה נטו של הרווח הנקי למחצית הראשונה של שנת 2004: 14.4% לעומת 7.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

יחס ההון לרכיבי סיכון: 11.0%.