DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.09.2003

  • הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2003  - 914 מיליון ש"ח, גידול של 121.3%.  

 

  •  הרווח הנקי ברביע השלישי של שנת 2003 - 418 מיליון ש"ח, גידול של 269.9%.
  • תשואה נטו של הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2003 9.3%.

 

  •  הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים 4,545 מיליון ש"ח, גידול של 23.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

  •  יחס ההון לרכיבי סיכון – 11.0%.