DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.06.2003

  • הרווח הנקי למחצית הראשונה של שנת 2003 - 501 מיליון ש"ח, גידול של 65.3%.
  • הרווח הנקי ברביע השני של שנת 2003 - 327  מיליון ש"ח, גידול של 330.3%.
  • תשואה נטו של הרווח הנקי למחצית הראשונה של שנת 2003 - 7.7%.
  • הרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים - 3,023 מיליון ש"ח, גידול של 32.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
  • יחס ההון לרכיבי סיכון - 11.1%.