DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.6.2006

רווח שיא ללאומי במחצית הראשונה של 2006 - 1,490 מיליון ש"ח

 

  • הרווח הנקי של קבוצת לאומי גדל במחצית הראשונה של 2006 ב- 34.7% והסתכם ב-1,490 מיליון ש"ח, לעומת 1,106 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2005.

 

  • תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה במחצית הראשונה של 2006 ב- 19.5% (על בסיס שנתי), לעומת 15.3% בתקופה המקבילה אשתקד. ללא הוצאות שכר מיוחדות היתה תשואת הרווח הנקי מסתכמת 24.7% (על בסיס שנתי).

 

  • בדו"חות הנוכחיים נכללות הוצאות שכר מיוחדות הקשורות בהפרטת הבנק ובהתחייבויות לפיצויים ולפנסיה, אשר הסתכמו במחצית הראשונה של 2006 בכ-524 מיליון ש"ח.

 

  • ירידה חדה של 58.9% בהפרשה לחובות מסופקים - מ-939 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2005, ל-386 מיליון ש"ח במחצית הראשונה השנה.

 

  • נמשך הגידול בהכנסות מפעילות מימון ובהכנסות התפעוליות אשר צמחו ב-7.6% ו-9.0% בהתאמה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.