DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.3.2003

  • הרווח הנקי - 176 מיליון ש"ח
  • תשואה נטו של הרווח הנקי - 5.3%
  • הרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחובות מסופקים - 1,064 מיליון ש"ח, גידול של 10.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
  • פיקדונות הציבור - 207 מיליארד ש"ח, גידול של 1.8% לעומת 31.3.02
  • אשראי לציבור - 174 מיליארד ש"ח, גידול של 0.2% לעומת 31.3.02
  • יחס הון לרכיבי סיכון - 10.8%