DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2004

הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2004 –1,531 מיליון ש"ח, גידול של 68.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי ברביע השלישי של שנת 2004 – 539 מיליון ש"ח,

 

גידול של 29.6% לעומת הרביע המקביל אשתקד.

 

תשואה נטו של הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2004 14.6%, לעומת 9.3% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

יחס ההון לרכיבי סיכון –11.1%.