DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2008

רווח נקי של 1.275 מיליארד שקלים ללאומי בתשעת החודשים הראשונים של 2008

  • בהמשך לדיווח המיידי שפרסם הבנק על צפי לפגיעה משמעותית בתוצאות העסקיות ברבעון השלישי מציג הבנק הפסד של 84 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2008. 

 

  • על רווחי הבנק השפיעו בעיקר המצב בשוקי העולם, קריסתם של Lehman Brothers ו-Washington Mutual והרעת המצב במשק הישראלי. 

 

  • ההון העצמי של הבנק מסתכם ב-19.6 מיליארד שקלים – ללא שינוי לעומת סוף שנת 2007. 

 

  • הלימות ההון של הבנק מוסיפה להיות גבוהה ביותר – 12.08%. 

 

  • גידול של 4.5% בהעמדת אשראי לציבור לעומת סוף שנת 2007 ל-207.5 מיליארד שקלים. 

 

הדו"ח ויתר הקבצים המצורפים הינם בפורמט pdf וניתנים לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader. להורדת תוכנת Adobe Reader