DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 מקרו בישראל 

 מקרו בישראל 

התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע/בחודש החולף בישראל ובעולם

18.09.2019

היקף מכירת  דירות חדשות מצוי בעלייה מתחילת 2019, מגמה אשר צפויה לתמוך בהמשך עלייה (מתונה) של מחירי הדיור

 

נתוני הלמ"ס מלמדים כי היקף המכירות של דירות חדשות בחודש יולי השנה עמד על כ-2,600 דירות (נתונים מנוכי עונתיות). נתון זה, משקף עלייה של כ-4.5% ביחס לחודש הקודם ועלייה חדה ביותר של כ-50% בהשוואה ליולי 2018, אז הפעילות הייתה מתונה במיוחד.

 

היקף המכירות של דירות חדשות בשבעת החודשים הראשונים של השנה (ינואר-יולי) הסתכם בכ-16.8 אלף דירות, והוא גבוה ביחס לתקופות המקבילות בשנים 2017-2018, אולם מעט נמוך בהשוואה לשנים 2015-2016, אשר התאפיינו בפעילות ערה בשוק הנדל"ן למגורים.

 

בחינה של הנתונים לפי המחוזות השונים, מעלה כי המחוזות שתמכו בעליית היקף המכירות מראשית השנה הם בעיקר תל-אביב והמרכז, על רקע גידול במספר העסקאות במסגרת התכנית "מחיר למשתכן" (גליל-ים, אור יהודה וכו') לצד פרויקטים של התחדשות עירונית וחזרה הדרגתית של משפרי דיור ורוכשי דירה ראשונה לשוק החופשי (כלומר כלל שוק הדיור בנטרול "מחיר למשתכן"). בעת האחרונה ניכרת עלייה בפעילות גם במחוזות חיפה והדרום, אותה ניתן לייחס בעיקר לפעילות במסגרת "מחיר למשתכן".

 

במבט קדימה, המגמות הנוכחיות יימשכו להערכתנו גם בתקופה הקרובה. ניסיון העבר מלמד כי היקף המכירות משפיע בפיגור מסוים (המוערך בכ-2-3 רביעים) על מחירי הדיור, לפיכך ככל שמגמת העלייה בהיקף המכירות תישמר כך היא צפויה לתמוך בעליית מחירים מתונה (או לכל הפחות יציבות) בתקופה הקרובה, אם כי, אין אנו צופים חזרה לשיעורי עלייה חדים לאור ההיקף הגבוה ביחס לעבר של גמר הבנייה בעת הנוכחית. כמו כן, נציין כי התמתנות סביבת הריביות בעת האחרונה צפויה לתמוך בהמשך השיפור בפעילות. במבט לטווח ארוך יותר, התפתחות המחירים צפויה להיות שונה בין אזורי הביקוש, בהם עשוי להתפתח מחסור בהיצע של דירות, לבין יתר אזורי הארץ.

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

 

  • על אף עליית מדד המחירים לצרכן בחודש אוגוסט, האינפלציה בישראל נותרה נמוכה מיעד יציבות המחירים (1%-3%)
  • העודף בחשבון השוטף צפוי לעלות ב-2019 לכיוון 3% תוצר לאחר שהתמתן זמנית בשנים 2017-2018

 

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
 

להתקנת התוכנה >>