DCSIMG

 מקרו בישראל 

 מקרו בישראל 

התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 16.09.2018

האינפלציה, לאחר מדד אוגוסט, נותרה סביב הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים; במהלך 2019 צפויה להתמתן

 

  • מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אוגוסט ב-0.1%. האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים (אוגוסט 2018 לעומת אוגוסט 2017) ירדה ל-1.2% לעומת 1.4% בחודש הקודם. כמו כן, התחזיות של לאומי משקפות עליית מחירים מתונה ב-12 החודשים הבאים בקצב הנמוך מ-1%, לאור הערכותינו להתמתנות האינפלציה בשנת 2019.

 

  • האינפלציה צפויה להישאר בחודשים הקרובים בקרבת הגבול התחתון של יעד יציבות המחירים, דהיינו סביב 1%. בהמשך, במהלך 2019, ישנם גורמים אשר תומכים בירידת האינפלציה אל מתחת לגבול התחתון של היעד, ובהם: יציבות ואף התחזקותו של שער החליפין של השקל מול סל המטבעות; התמתנות קצב הגידול השנתי של סעיף הדיור במדד; העדר תכנית להעלאה נוספת של שכר המינימום בעתיד הנראה לעין; ועוד.

 

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

 

  • היקף המכירות של דירות חדשות התייצב בחודשים האחרונים ברמה נמוכה ביחס לשנים קודמות

 

  • בשנת 2018 עלול הגירעון בתקציב לחרוג מיעד הגירעון הממשלתי לשנה זו, שעומד על כ-2.9% תוצר

 

 

 

 

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
 

להתקנת התוכנה >>