DCSIMG

 מקרו בישראל 

 מקרו בישראל 

התפתחויות מקרו-כלכליות שהתרחשו בשבוע החולף בישראל

סקירה לתאריך 14.11.2018

הגידול החד בגירעון המסחרי נמשך גם באוקטובר, בעיקר על רקע התרחבות מהירה ביבוא הסחורות

  • נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מלמדים כי בחודש אוקטובר יצוא הסחורות של ישראל הסתכם בכ-3.9 מיליארד דולר (נתונים מנוכי עונתיות, ללא אניות, מטוסים ויהלומים). היקף היצוא נותר ללא שינוי של ממש מהחודש הקודם, אולם משקף ירידה של כ-1.2% (במונחים דולריים נומינאליים) בהשוואה לחודש המקביל בשנה הקודמת.

 

  • במבט קדימה, ובהנחה שהקצב הנוכחי יישמר עד סוף השנה, הגירעון המסחרי הבסיסי עשוי להסתכם בהיקף שיא בראייה היסטורית של כ-14 מיליארד דולר. זאת ועוד, כשלוקחים בחשבון גם את יבוא חומרי האנרגיה לישראל (וכן אניות, מטוסים ויהלומים) הגירעון הכולל אף צפוי להיות גדול יותר. התפתחות זו, צפויה להביא לצמצום משמעותי בעודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בסיכום 2018 בהשוואה לשנים קודמות, וייתכן שאף תביא לקיזוז מלא של העודף בחשבון השירותים. להתפתחות זו, צפויה להיות השפעה ממתנת, אם כי קצרת טווח כפי הנראה, על הכוחות שפועלים לתיסוף השקל.

 

 

עוד נושאים שעלו השבוע:

 

 

  • אינדיקטורים לצריכה הפרטית ברביע השלישי של 2018 מצביעים על האטה בקצב התרחבות הפעילות

 

  • להפסקת ההצהרה מראש על הכמות השנתית של רכישות המט"ח לקיזוז השפעת הפקת הגז הטבעי לא צפויה להיות השפעה מהותית על שערו של השקל

 

 

 

הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader
 

להתקנת התוכנה >>