האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 שוק ההון בלאומי 

 שוק ההון בלאומי 

הטבות בניכוי מס במקור מהכנסות מניע"ז לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים

בספטמבר 2008 פורסם תיקון 168 לפקודת מס הכנסה התשס"ח 2008, המעניק חבילת הקלות במס לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים, כפי שהוגדרו בפקודה. בהתאם להבהרות שהתקבלו מרשות המיסים, יש ליישם הקלות אלה גם לעניין ניכוי מס במקור.

לפיכך, החל מיום 1/7/2010, זכאי יחיד שסווג כ''תושב ישראל לראשונה '' (עולה חדש) או כ ''תושב חוזר ותיק'', לפטור מניכוי מס במקור לגבי הכנסות מני''ע זרים, למשך 10 שנים מיום הגעתו לישראל. הפטור חל לגבי רווח הון, הכנסות דיבידנד והכנסות ריבית (כולל דמי ניכיון).

כמו כן, יכול עולה חדש או תושב חוזר ותיק לבחור בתקופת הסתגלות בת שנה החל ממועד הגעתו לישראל (''שנת הסתגלות''), במהלכה ייחשב כתושב חוץ לעניין ניכוי מס במקור.

 

הטבות המס חלות על לקוחות שתאריך הגעתם לישראל הינו החל מ-01/01/2007.

 

* במקרים בהם יימכר ני"ע זר לאחר שנסתיימה תקופת הפטור, יבוצע חישוב מס רווח הון לינארי, כך שחלק רווח ההון הריאלי עד תום תקופת הפטור יהיה פטור ממס, וחלק הרווח שלאחר תום תקופת הפטור יחויב במס. במקרה של הפסד, אזי חלק ההפסד עד תום תקופת הפטור יהיה הפסד שאינו בר קיזוז, וחלק ההפסד שלאחר תום תקופת הפטור יהיה הפסד בר קיזוז.