DCSIMG

 חטיבות ומערכי הבנק 

 חטיבות ומערכי הבנק 

חטיבת החשבונאות

אחראית על ניהול, פיתוח וקביעת הנהלים החשבונאיים בבנק, הכנת הדוחות הכספיים של הבנק והקבוצה והכנת דיווחים לבנק ישראל.

 

*המידע המובא לעיל מעודכן ל-28.8.11 והוא עשוי להשתנות מעת לעת.