DCSIMG

 חטיבות ומערכי הבנק 

 חטיבות ומערכי הבנק 

חטיבת משאבי אנוש

אחראית על גיבוש מדיניות משאבי אנוש בבנק ויישומה, ובכלל זה מיון והשמה, תגמול עובדים, נושאי שכר, יחסי עבודה, פיתוח וקידום עובדים, הכשרה בנקאית-ניהולית וכללית, הטמעת הקוד האתי "דרך לאומי", טיפול בפרט, רווחת העובדים, ועוד.

 

 

*המידע המובא לעיל מעודכן ל-28.8.11 והוא עשוי להשתנות מעת לעת.