DCSIMG

 חטיבות ומערכי הבנק 

 חטיבות ומערכי הבנק 

חטיבת הביקורת הפנימית

אחראית על הביקורת הפנימית בקבוצת לאומי. הביקורת מבוצעת על פי חוק הביקורת, הוראות בנק ישראל, ותקנים מקצועיים מקובלים. הביקורת עוסקת, באופן עצמאי ובלתי תלוי, בבחינה והערכה של מערכות הבקרה הפנימית בקבוצה. 

 

 

*המידע המובא לעיל מעודכן ל-28.8.11 והוא עשוי להשתנות מעת לעת.