DCSIMG

 חטיבות ומערכי הבנק 

 חטיבות ומערכי הבנק 

חטיבת ניהול סיכונים

אחראית על מיפוי, זיהוי ומדידת כלל הסיכונים בקבוצה ויצירת תשתית לבחינת הסיכונים הגלומים בפעילויות חדשות. החטיבה מבצעת בקרת סיכונים בארץ ובחו"ל, מפתחת מתודולוגיה למדידת סיכונים ובקרתם, כולל פיתוח מתודולוגיה להון כלכלי. החטיבה מבקרת ומתאמת מסמכי מדיניות ניהול סיכונים ומבצעת הליך בחינת אשראי,ויישום כללי אמנת בזל בפעילות הבנק.

 

 

*המידע המובא לעיל מעודכן ל-28.8.11 והוא עשוי להשתנות מעת לעת.