DCSIMG

 פורשים מהעבודה בלאומי 

 פורשים מהעבודה בלאומי 

הבהרות

כללי

 • הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום 31.12.2018
 • הבנק רשאי לשנות או לשנות את התנאים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת 
 • ההטבות המפורטות בעלון זה הינן לשנה מיום פתיחת החשבון מהיום בו דרש הלקוח את מימושה של כל אחת מההטבות 
 • על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו, על המבקש להזדהות כעובד החברה בכל פניה לבנק, ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות 
 • כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי

 

מבצע פתיחת חשבון 

 • המבצע מיועד לפותחי חשבון חדש החל מה 1.11.2011, שהינם לקוחות פרטיים מעל לגיל 18 שאינם נמנים על מגזר צמיחה, (על לקוחות מגזר צמיחה נמנים חשבונות: לאומי 18+,לאומי למשתחרר, לאומי סטודנט) אשר לא היו בעלי חשבון בלאומי בתקופה של 6 חודשים לפני פתיחת החשבון הנוכחי.
 • הצטרפות למבצע מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים.
 • בפתיחת חשבון, לקוח יוכל ליהנות מפטור מעמלות פקיד ועמלות ערוץ ישיר בחשבון העו"ש מותנה ל-3 שנים כמפורט להלן: ב-2 לחודש שלאחר החודש בו התקיימו לראשונה התנאים המזכים, יזוכה החשבון באופן אוטומטי בסך עמלות העו"ש שבגינן חויב בחודש הקודם. 
 • היה והלקוח לא עמד בתנאים המזכים בחודש הקודם, לא יבוצע הזיכוי בגין העמלות 
 • "עמלות העו"ש" משמען העמלות המפורטות בסעיפים 1 (א) (2) ו- 1 (א) (3) לתעריפון העמלות ליחידים ועסקים קטנים. ניתן לראות באתר לאומי > 'תעריפי עמלות' > 
 • התנאים המזכים:
 1. העברת משכורת באינטגרציה** בסכום של ₪7,000 ומעלה נטו ליחיד  או 12,000 ₪ ומעלה נטו לזוג וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי קארד   המשויך לחשבון*
 2. החזקת פיקדונות (כספיים/ ניירות ערך) בשווי שלא יפחת בכל עת מ-₪250,000 וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון*
 3. חיוב חודשי מינימאלי של 4,000 ₪ בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון* הנ"ל

   

זכאות מבצע פתיחת חשבון מותנית בכך שהתנאים המזכים יתקיימו לראשונה בתוך 6 חודשים מיום פתיחת החשבון הנ"ל.

*כרטיס אשראי שאינו חוץ בנקאי
**משכורת המועברת על ידי המעסיק ישירות לחשבון הבנק של הלקוח באמצעות מסלקה בין בנקאית

 • זכאות מבצע פתיחת חשבון מותנית בכך שהתנאים המזכים יתקיימו לראשונה בתוך 6 חודשים מיום פתיחת החשבון הנ"ל.
 • הערות כלליות > פתיחת החשבון בפועל ו/או צירוף לקוח ל 'מבצע פתיחת חשבון' כפופה לשיקול דעת הבנק 
 • הנפקת כרטיס אשראי, סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה, הלוואות ומסגרות אשראי כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו 
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי ו/או קבלת פיקדונות 
 • לקוח זכאי למבצע פתיחת חשבון אחד בלבד 
 • תוקף המבצע עד 31.12.2017 .לאומי רשאי לשנות את המבצע ו/או לשנות את תנאיו בכל עת וללא הודעה מוקדמת 
 • הזכאות ל 'מבצע פתיחת חשבון' (לרבות גם זכויות וחובות בקשר עם האשראי) אינה ניתנים להעברה 
 • הנכתב בלשון זכר מכוון לשני המינים.

 

אשראים

 • ההלוואות תינתנה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולכושר ההחזר של הלווה 
 • אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה 
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי.

 

כרטיסי אשראי

 • הנפקת כרטיס אשראי, סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה, כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו

 

השקעות

 • פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת פיקדונות ו/או ייעוץ ו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני 
 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת 
 • ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות יינתנו בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעת הסניף.

 

לאומי SMS

 • קבלת הודעה ללא עמלה בשירות ”לאומי בזמן“ ניתנת ללקוחות שירות ”לאומי בזמן“ בלבד עד תום תקופת המבצע ובכפוף לתנאי השירות 
 • לאומי אינו צד לכל עסקה שהיא, המתבצעת כולה או חלקה, בין מי מהלקוחות לבין מי מספקי המוצרים ו/או השירותים הניתנים במסגרת המבצע ואינו אחראי בכל צורה שהיא לכל עניין בין הצדדים לעסקה כאמור, לרבות אישורה, ביצועה, תנאיה או טיבה 
 • על מנת לברר את הפרטים המלאים ומידת התאמתה של כל הטבה יש לפנות לספק הרלוונטי.

  

פרימיום

 • השירות ללקוחות פרימיום מיועד לבעלי עושר פיננסי מעל 200,000 ₪ ו/או שכר חודשי נטו 12,000 ₪ ליחיד או 18,000 ₪ לזוג.