האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 כרטיסי אשראי 

 כרטיסי אשראי 

תקנון מועדון לאומי למשכנתאות

זכאות
מועדון לאומי למשכנתאות ("המועדון") מיועד ליחידים, לקוחות בנק לאומי לישראל בע"מ ("לאומי"), המשתייכים לאחת מן האוכלוסיות הבאות:

 • נוטלי הלוואה – מי שהחל מיום 1 במאי 2012 השלימו תהליך נטילת הלוואה בבנק לאומי למשכנתאות בע"מ ("לאומי למשכנתאות") וטרם פרעו את מלוא ההלוואה.
 • ממחזרי הלוואה – מי שהחל מיום 1 במאי 2012 השלימו תהליך נטילת הלוואה בלאומי למשכנתאות ("הלוואה חדשה") לצורך סילוק הלוואה קיימת שניתנה להם על ידי לאומי למשכנתאות וטרם פרעו את מלוא ההלוואה החדשה.
 • גוררי הלוואה – מי שהחל מיום 1 במאי 2012 השלימו תהליך של החלפת בטוחות המקרקעין ששועבדו לטובת לאומי למשכנתאות לשם הבטחת הלוואה וטרם פרעו את מלוא ההלוואה.


השיוך למועדון יבוצע באמצעות הנפקת כרטיס אשראי ("הכרטיס" או "כרטיס לאומי למשכנתאות"; הלקוח לו הונפק הכרטיס – "חבר מועדון"). הנפקת הכרטיס וסוג הכרטיס יהיו בכפוף לקריטריונים ולתנאים אשר יהיו נהוגים בלאומי מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתו.
שם הכרטיס: "כרטיס מועדון לאומי למשכנתאות".

 

מסגרת אשראי

 1. חברי המועדון יהיו זכאים למסגרת אשראי בכרטיס לאומי למשכנתאות, או, אם הונפקו בחשבונם בו הונפק כרטיס לאומי למשכנתאות, כרטיסי אשראי נוספים (כרטיס לאומי למשכנתאות יחד עם הכרטיסים הנוספים אך למעט כרטיסים מסוג "ויזה קלאסי" - "כרטיסי האשראי הרלוונטיים"), יהיו זכאים להגדלת המסגרת הכוללת בגין כל כרטיסי האשראי הרלוונטיים, והכל בכפוף לאמור בסעיף 2 להלן.
 2. העמדת ו/או הגדלת המסגרת, סכומה ותנאי הריבית הינם בהתאם לקריטריונים ולתנאים הנהוגים בלאומי - ובכפוף לשיקול דעתו.

 

פטור מדמי כרטיס

 1. בעלי כרטיס לאומי למשכנתאות יהיו פטורים מדמי כרטיס ומעמלת תשלום נדחה למשך תקופה של 3 שנים מיום הנפקת הכרטיס, או עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון עפ"י קביעת לאומי ו/או לאומי קארד ו/או לאומי למשכנתאות, לפי המוקדם מבין השניים.

הטבות

 1. חברי המועדון יהיו זכאים לקבלת הטבות שונות במגוון בתי עסק, כפי שיפורסם מעת לעת כאמור בסעיף 4 להלן.
 2. לאומי ו/או לאומי קארד ו/או לאומי למשכנתאות לא יהיו אחראים לשירותים ו/או המוצרים שיסופקו על ידי בתי העסק ו/או כל צד שלישי אחר.
 3. לאומי ו/או לאומי קארד ו/או לאומי למשכנתאות רשאים לשנות או להפסיק את מתן ההטבות ו/או לשנות את אופן מימושן בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 4. ההטבות, כפי שיעודכנו מעת לעת, לרבות התנאים והמגבלות למימושן יפורסמו באתר האינטרנט של לאומי.

 

כללי

 1. על הכרטיס יחולו תנאי חוזה כרטיס חיוב עליו חתם או יחתום חבר המועדון.
 2. לאומי ו/או לאומי קארד יהיו זכאים להפסיק את שיוכו של חבר מועדון למועדון בכל עת.
 3. לאומי ו/או לאומי קארד יהיו זכאים לשנות או להפסיק את הוראות תקנון זה בכל עת ו/או לבטל את המועדון, בכפוף להודעה מראש על פי דין.
 4. אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע מתוקפו של כל מסמך שנחתם ו/או ייחתם על ידי חברי המועדון אל מול לאומי ו/או לאומי קארד ו/או לאומי למשכנתאות.