DCSIMG

 כרטיס לאומי קארד CASH 

 כרטיס לאומי קארד CASH 

טעינת וחיובי כרטיס לאומי קארד CASH

ניתן לטעון את הכרטיס בכסף בדרכים הבאות:
1. הוראת קבע: מתבצעת כנגד חיוב חשבון העו"ש בו הונפק הכרטיס אחת לחודש לתקופה של 3 עד 24 חודשים.
- במועד הטעינה, הכרטיס ייטען במלוא סכום ההוראה או בסכום חלקי בהתאם למגבלות הטעינה בכרטיס.

- במידה ולא קיימת יתרת עו"ש מספיקה לא תבוצע הוראה כלל.


2. הוראת טעינה חד פעמית: הוראה מיידית לטעינה מהחשבון בו הונפק הכרטיס.
הטעינה מאושרת באופן חלקי או מלא בהתאם לסכומי הטעינה המותרים בכרטיס ובכפוף ליתרת עו"ש מתאימה.

 

היכן ניתן לטעון את הכרטיס? 
1. טעינה באינטרנט: לקוחות (מעל גיל 16) עם הרשאה לביצוע פעולות באינטרנט, יוכלו לבצע טעינה לכרטיס שהונפק בחשבונם בלבד.

2. טעינה בלאומי Call:
- קטינים בגילאי 14-18 בעלי הרשאה טלפונית לקבלת מידע, יוכלו לבצע טעינה לכרטיס שהונפק בחשבונם בלבד.
- במקרה של כרטיס מורשה, יוכל בעל החשבון לטעון את הכרטיס בתנאי שקיימת בחשבון הרשאה טלפונית לביצוע פעולות.

3. טעינה בסניף: באמצעות הוראת קבע או בהוראה חד פעמית.

4. טעינה בבתי עסק: ניתן לטעון את הכרטיס במזומן בחנויות yellow ברחבי הארץ.

 

עסקאות וחיובים

  • כל עסקה מאושרת בכפוף ליתרה צבורה בכרטיס.
  • הכרטיס מחויב מיידית עם ביצוע העסקה או המשיכה

 

פריקת סכומים מהכרטיס

  • ניתן לבצע פריקה של כל הסכום הטעון בכרטיס או חלק ממנו לחשבון בו הונפק הכרטיס.
  • לפריקת סכומים מהכרטיס יש ליצור קשר עם מוקד לאומי קארד בטל: 03-6178888

 

הבהרות

  • טעינת הכרטיס, לפי המסלול הרלוונטי, הינה בכפוף לחתימה על המסמכים הנדרשים על ידי הבנק ולעמידה בקריטריונים שנקבעו על ידו.
  • עדכון לרשימת בתי העסק בהם ניתן לבצע את טעינת הכרטיס, כפי שתהיה מעת לעת, יפורסם באתר
    לאומי קארד.