DCSIMG

 פתח חשבון עכשיו 

 פתח חשבון עכשיו 

הבהרות לעניין מסירת הפרטים ושמירתם

אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם ייפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק.


לתשומת לבך, הפרטים המבוקשים נדרשים לצורך המשך התהליך ולא חלה עליך חובה חוקית למסרם. הפרטים שתמסור ישמשו לצורך עבודת הבנק ו/או קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד לרבות הצעות שיווקיות ושיגור דברי פרסומת מטעם הבנק לפי הפרטים הנ"ל, אף אם לא יפתח חשבון. פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם, במאגרי המידע של הבנק ולא יימסרו לצדדים שלישיים אלא אם ייפתח החשבון בפועל ובהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות.