האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 פתח חשבון עכשיו 

 פתח חשבון עכשיו 

הבהרות לעניין מסירת הפרטים ושמירתם

אישור הבקשה, פתיחת החשבון בפועל וניהולו לרבות לעניין העמדת אשראי, כפופים לשיקול דעת הבנק ע"פ כל דין. החשבון (אם ייפתח) יתנהל בהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות המקובלים בבנק.


לתשומת לבך, הפרטים המבוקשים נדרשים לצורך המשך התהליך ולא חלה עליך חובה חוקית למסרם. הפרטים שתמסור ישמשו לצורך עבודת הבנק ו/או קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד לרבות הצעות שיווקיות ושיגור דברי פרסומת מטעם הבנק לפי הפרטים הנ"ל, אף אם לא יפתח חשבון. פרטים אלו יוחזקו, כולם או חלקם, במאגרי המידע של הבנק ולא יימסרו לצדדים שלישיים אלא אם ייפתח החשבון בפועל ובהתאם לתנאים הכלליים לניהול חשבונות.