DCSIMG

 תעריפי עמלות. 

 תעריפי עמלות. 

תעריפי עמלות מס"ב

עמלות מסוימות הינן בגין שירותים בגינם משלם הבנק עמלה למרכז סליקה בנקאי בע"מ (להלן- מס"ב).

לקבלת רשימת תעריפי מס"ב המלאה ניתן לפנות לאתר האינטרנט של מס"ב