האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.3.2013

רווח נקי של 570 מיליון שקלים ללאומי ברבעון הראשון של 2013

  • תשואת הרווח הנקי על ההון הסתכמה ב- 9.4% (על בסיס שנתי).
  • ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ב-73 מיליון שקלים (%0.12 מסך האשראי לציבור, נטו) - קיטון של 152 מיליון שקלים בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הוצאות אלו כוללות 50 מיליון שקלים בגין יישום הנחיות המפקח על הבנקים בנושא נדל"ן לדיור, אשר הבנק החליט להקדים וליישם כבר ברבעון זה.
  • הכנסות ריבית, נטו קטנו ברבעון הראשון של 2013 ב-3.6%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והסתכמו ב-1,762 מיליון שקלים. זאת, בעיקר בשל הירידה בריבית בנק ישראל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
  • ההכנסות שאינן מריבית גדלו ברבעון הראשון של 2013 ב-24.8%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והסתכמו ב-1,469 מיליון שקלים. ההכנסות שאינן מריבית כוללות רווח חד פעמי ממכירת מניות מגדל בסך 180 מיליון שקלים (לפני השפעת המס).
  • סך כל הנכסים בניהול הקבוצה הסתכמו ברבעון הראשון ב-1,009 מיליארד שקלים (למעלה מטריליון שקלים) – עלייה של 13.2% בהשוואה ל-891 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2012.
  • יחס הלימות ההון הגיע ל-14.84% מזה יחס הון ליבה – 8.84%.