האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 הודעות לתקשורת 

 הודעות לתקשורת 

רווח נקי של 27.6 מיליון שקלים לבנק ערבי ישראלי ברבעון השלישי של שנת 2013

בנק ערבי ישראלי מפרסם היום את דוחותיו הכספיים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013.

בתקופה הנסקרת הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב- 80.2 מיליון שקלים, לעומת 79.1 מיליון שקלים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 - עליה בשיעור של 1.4%.

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2013 הסתכם ב-27.6 מיליון שקלים, לעומת 28.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 2.8%.
תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי (בחישוב שנתי), הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב- 22.4%. ברבעון השלישי של השנה הסתכמה תשואת הרווח הנקי ב- 23.6%.

 

העלייה ברווח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 נובעת, בין היתר, מעלייה בפעילות העסקית של הבנק, אשר הביאה לעליה בהכנסה מריבית נטו בסך 6.0 מיליון שקלים ולעליה בהכנסות שאינן מריבית בסך של 4.9 מיליון שקלים.
כמו כן, חלה ירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 0.9 מיליון שקלים.
 

מאידך, חל גידול של 11.1 מיליון שקלים בהוצאות תפעוליות, אשר קיזז חלקית את השינויים לעיל.


 

נתונים נוספים העולים מהדוחות:

 

  • מאזן הבנק הסתכם ב- 30 בספטמבר 2013 ב- 6.7 מיליארד שקלים, בהשוואה ל- 6.1 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2012 (גידול של 11.0%), ו-6.1 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2012, (גידול של 10.0%).

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 בספטמבר 2013 ב- 4.5 מיליארד שקלים, בהשוואה ל- 4.2 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2012 (גידול של 7.5%), ו-4.3 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2012, (גידול של 3.2%).

 

  • ההון העצמי של הבנק הסתכם ב-30 בספטמבר 2013 ב- 526.2 מיליון שקלים בהשוואה ל- 502.2 מיליון שקלים ב-30 בספטמבר 2012 (גידול של 4.8%), ו- 526.8 מיליון שקלים ב- 31 בדצמבר 2012 (קיטון של 0.1%).

 

לקריאת ההודעה במלואה לחץ כאן לחץ כאן.