DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי לשנת 2013

רווח נקי של 1,947 מיליון שקלים לקבוצת לאומי בשנת 2013

  • בנטרול הפסדי החברה לישראל תשואה של כ-9%

 

  • עלייה של 5.7% בהיקף ההכנסות ל-12.9 מיליארד שקלים

 

  • אחוז הפרשות להפסדי אשראי של 0.11% - הנמוך במערכת הבנקאית

 

  • מצבת העובדים בקבוצה ירדה ב-687 עובדים, מתחילת 2012 (מועד השקת תוכנית ההתייעלות) ועד לסוף 2013

 

  • לאומי מגדיל את יעד תוכנית ההתייעלות התלת שנתית לכ-1,000 עובדים (לשנים 2012-2014) – עד סוף 2014 מתוכנן כי מצבת העובדים תקטן
    ב-300 עובדים נוספים

 

  • לראשונה מזה שנים ירידה בהוצאות השכר של הבנק בשנת 2013

 

  • הוצאות תפעוליות ואחרות קטנו ב-1.8%, ל-8,933 מיליון שקלים