DCSIMG

 הודעות ללקוחותינו 

 הודעות ללקוחותינו 

הודעה לציבור

אנו מבקשים להביא לידיעתכם, כי קיימות בבנק יתרות זכות בחשבונות ללא תנועה ביתרה נמוכה מ-1,000 ₪, אשר נסגרו לאחר שלא עלה בידי הבנק לאתר את בעלי החשבונות.
הבנק הקים מוקד טלפוני מיוחד לטיפול בהעברת היתרות לזכות לקוחות אלה.
כמו כן, בימים אלה נעשים מאמצים לאיתור הלקוחות בעלי החשבונות.
אם ניהלתם בעבר חשבון בבנק לאומי, תוכלו לברר האם קיימת יתרת זכות על שמכם בפניה למוקד

בטלפון 076-8039333.
 

שעות פעילות המוקד הינן:
בימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00