DCSIMG

 גלישה בטוחה באחריות 

 גלישה בטוחה באחריות 

תנאים למתן הוראות

  • ההתכתבות תתבצע עם בנקאי במרכז בנקאות.
  • השירות ניתן ללא עלות. הוראות שיבוצעו במסגרת השירות יחויבו בעמלות לפי הקבוע בתעריפון הבנק ובהתאם לתנאי ניהול החשבון.
  • השירות אינו מיועד להעברת הוראות לביצוע בניירות ערך.
  • הפעולה מותנית באישור בנקאי.
  • לקוחות עסקיים בעלי הרכבי חתימות יוכלו לקבל מידע בלבד בהתאם להרכב החתימות.