DCSIMG

 סוגי חשבונות 

 סוגי חשבונות 

ללקוחות פותחי חשבון ביתרה קרדיטורית (יתרת זכות)

אנו מבקשים ליידע, כי שירותי הבסיס שהבנק מעמיד לרשות לקוחותיו לצורך ניהול חשבון בלאומי*, הינם:

 

1. ביצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה:

שיטה של ביצוע תשלומים על פי הרשאה מאפשרת לך לבצע תשלומים למוטבים שונים, כמו עיריות, מועצות, בזק, חברת החשמל, וכ"ו. בשיטה זו, תוכל לתת לבנק הרשאה לחייב את חשבון הבנק שלך ולזכות את חשבונו של המוטב, על פי חיוב שיציג המוטב.

 

2. קבלת כרטיס בנק לחיוב מיידי:

כרטיס לחיוב מיידי לשימוש בארץ ובחו"ל, המאפשר ביצוע עסקאות בחיוב מיידי ומשיכת מזומן, בהתאם ליתרת הזכות בחשבונך בבנק ובסכום שלא יעלה על תקרת העסקאות היומית המותרת בכרטיס. (בכרטיס הגבלות שונות על עסקאות בענף פנאי ונופש, השכרת רכב ועסקאות בתחנת דלק).

 

3.קבלת כרטיס בנק למשיכת מזומנים:

מאפשר משיכת מוזמנים במכשירים האוטומטיים. תוכל גם לקבל בעזרתו מידע על חשבונותיך בבנק באמצעות מכשירי מידע לאומי.

 

4. קבלת מידע אודות חשבונותיך בבנק באמצעות עמדת שירות:

שליפת נתונים שונים אודות חשבונותיך בבנק באמצעות כרטיס מגנטי במכשירי "מידע לאומי" בממוקמים בסניפי הבנק.

 

5. גישה למידע אודות חשבונותיך באמצעות אתר האינטרנט.

 

פרטים על שירותים נוספים שעומדים לרשות הלקוחות ולכל הבהרה נוספת, ניתן לקבל בסניפי הבנק.

 

*השירותים המפורטים בסעיפים 1,2,3 למסמך זה יינתנו ללקוחות הבנק בכפוף לשיקול דעתו הסביר של הבנק.