האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.09.2014

רווח נקי של 677 מיליון שקלים ללאומי ברבעון השלישי של 2014

הרווח הינו לאחר הגדלת ההפרשה לטובת ההסדר המתגבש עם הרשויות האמריקאיות, אשר קוזז בחלקו על ידי רווחי האקוויטי של החברה לישראל

 

בתשעת החודשים הראשונים של 2014: גידול של 5.7% באשראי לעסקים קטנים ו-Middle Market בישראל, ירידה של 5.3% בהוצאות התפעוליות (בנטרול ההפרשה האמורה)

 

 • התשואה להון ברבעון השלישי של 2014 הסתכמה ב- 10.2%, בהשוואה לתשואה של 8.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 • הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2014 הסתכם בכ- 1.6 מיליארד שקלים, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח משקף תשואה של 7.9% (על בסיס שנתי).

 

 • בנטרול ההשפעה של ההפרשה לטובת ההסדר המתגבש עם הרשויות האמריקאיות, ובנטרול רווחי האקוויטי של החברה לישראל, הגיעה התשואה בתשעת החודשים הראשונים של 2014 ל- 11.3% (על בסיס שנתי).

 

 • ירידה של כ- 5.3% בהוצאות התפעוליות:
  • ירידה של 96 מיליון שקלים, 2.5%, בהוצאות השכר.
  • ירידה של 246 מיליון שקלים, 9.4%, בהוצאות התפעוליות האחרות של הקבוצה (בנטרול ההוצאות בגין ההפרשה להסדר המתגבש עם הרשויות האמריקאיות).

 

 • יתרות האשראי של הקבוצה בהשוואה ליום 31/12/2013, בהתאם לאסטרטגיה של לאומי:
  • גידול של כ- 5.1% באשראי לעסקים קטנים בישראל.
  • גידול של כ- 6.2% באשראי למגזר הMiddle Marke -  בישראל.

 

 • חברה לישראל –  הבנק כלל בתוצאותיו לרבעון השלישי 331 מיליון שקלים בגין רווחי האקוויטי של החברה לישראל (תוצאות מדווחות של רבעון שני בתוספת רווחים מיוחדים שנוצרו מהסדר צים וממכירת אדגל). סך ההשפעה של החברה לישראל על תוצאות הבנק לתשעת החודשים הראשונים של 2014 הינה 261 מיליון שקלים.

 

 • בתשעת החודשים הראשונים של  2014 נרשמו הכנסות בגין הפסדי אשראי של כ-11 מיליון שקלים לעומת הוצאות בגין הפסדי אשראי של 113 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 124 מיליון שקלים.

 

 • יחס הלימות ההון בסוף תשעת החודשים הראשונים של 2014 הגיע ל-14.24%, מזה יחס הון ליבה של 9.44%.

 

 • ההון העצמי של הקבוצה הסתכם ב-30 בספטמבר 2014 ב- 28.3 מיליארד שקלים, לעומת 26.1 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2013 (עלייה של 8.7%), ול- 26.4 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2013 (עלייה של 7.3%).

 

 • פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 בספטמבר 2014 ב- 286.6 מיליארד שקלים, בהשוואה ל- 279.8 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2013 (עלייה של 2.4%), ול- 286.0 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2013 (עלייה של 0.2%).

 

 • האשראי לציבור, נטו הסתכם ב-30 בספטמבר 2014 ב- 249.5 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-240.9 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2013 וב- 31 בדצמבר 2013 (עלייה של 3.6%).