האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון הפרטי 

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון הפרטי 

תנאי ההטבות לפותחי חשבון

תנאי ההטבות

 • המבצע מיועד לפותחי חשבון חדש החל מה-1.10.2011, שהינם לקוחות פרטיים מעל לגיל 18 שאינם נמנים על מגזר צמיחה (לאומי 18+, לאומי חייל משוחרר, לאומי לאומי סטודנט) אשר לא היו בעלי חשבון בלאומי בתקופה של 6 חודשים לפני פתיחת החשבון הנוכחי 
 • הצטרפות למבצע מותנית בחתימה על מסמכים מתאימים בפתיחת חשבון
 • לקוח יוכל לבחור אחת מבין המתנות העומדות לרשותו : החזר מלא של עמלות פקיד ועמלות ערוץ ישיר בחשבון העו"ש מותנה ל-3 שנים כמפורט להלן או בהלוואה בגובה 30,000 ₪ ב 24 תשלומים חודשיים עם החזר ריבית מלא, ניתן לבחור רק מבצע אחד !

 

ההטבות תינתנה ללקוחות חדשים פותחי חשבון, שיעמדו מדי חודש באחד מהקריטריונים הבאים: 

 

 1. העברת משכורת באינטגרציה** בסכום של ₪7,000 ומעלה נטו ליחיד  או 12,000 ₪ ומעלה נטו לזוג וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי קארד   המשויך לחשבון*
 2. החזקת פיקדונות (כספיים/ ניירות ערך) בשווי שלא יפחת בכל עת מ-₪250,000 וגם חיוב חודשי מינימאלי של ₪2,000 בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון*
 3. חיוב חודשי מינימאלי של 4,000 ₪ בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך לחשבון* הנ"ל

 

זכאות מבצע פתיחת חשבון מותנית בכך שהתנאים המזכים יתקיימו לראשונה בתוך 6 חודשים מיום פתיחת החשבון הנ"ל.

 

*כרטיס אשראי שאינו חוץ בנקאי
**משכורת המועברת על ידי המעסיק ישירות לחשבון הבנק של הלקוח באמצעות מסלקה בין בנקאית

 

 

הלקוח ייהנה מהחזר מלא של עמלות העו"ש כהגדרתן להלן באופן הבא: 

 • ב-2 לחודש שלאחר החודש בו התקיימו לראשונה התנאים המזכים, יזוכה החשבון באופן אוטומטי בסך עמלות העו"ש שבגינן חויב בחודש הקודם.
 • היה והלקוח לא עמד בתנאים המזכים בחודש הקודם , לא יבוצע הזיכוי בגין העמלות. 
 • עמלות העו"ש משמען העמלות המפורטות בסעיפים 1א, 2 ו 1א, 3 לתעריפון העמלות ליחידים ועסקים קטנים 
 •  ניתן לראות תחת 'תעריפי עמלות'

 

הלוואה ע"ס 30,000 ₪ ב-24 תשלומים חודשיים בהחזר ריבית מלא

 • ב-2 לחודש שלאחר החודש בו התקיימו לראשונה התנאים המזכים, תועמד באופן אוטומטי הלוואה ע"ס 30,000 ₪ שתיפרע ב-24 תשלומים חודשיים. ההלוואה תישא ריבית שנתית קבועה לא צמודה בשיעור 5% לשנה
  (5.12% מתואמת לשנה)
 • היתרה הבלתי מסולקת של האשראי תישא ריבית על היתרות החודשיות עבור התקופה, ממועד ההעמדה ועד לסילוק בפועל 
 • מידי חודש, יחויב חשבונו של הלקוח בסך 1,316.14 ₪, (התשלום כולל קרן וריבית) פירעון בשיטת לוח שפיצר (להלן: "החיוב החודשי")
 • במידה והלקוח עמד בתנאים המזכים בחודש הקודם לחיוב החודשי, יזוכה החשבון ביום החיוב בסכום הריבית החודשית, כך שבפועל תשלומי הריבית על ההלוואה יקוזזו על ידי הזיכוי 
 • מועד החיוב / הזיכוי הינו ה-2 בכל חודש 
 • אם הלקוח לא עמד בתנאים המזכים בחודש הקודם, החשבון לא יזוכה בסכום הריבית החודשית שבגינה חויב עבור החודש הקודם
 • על הלקוח לדאוג לכך שיתרת החשבון תאפשר ביצוע תשלומי ההלוואה מידי חודש - כולל תשלום הריבית - בין אם הוא עמד בחודש הקודם בתנאים המזכים ובין אם לא 
 • הבנק יהיה רשאי לחייב את החשבון בגין התשלומים בין אם תהיה בחשבון יתרת זכות, יתרת חובה, או תיווצר יתרת חובה עקב החיובים 
 • העמדת ההלוואה כפופה לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו 
 • לא ניתן לערוך שינויים בתנאי האשראי הנ"ל (סכומים לחיוב, מועדים לחיוב, תקופות וכו')
 • על האשראי יחולו גם התנאים הכלליים לניהול החשבון שנחתמו על ידי הלקוחות 
 • פירעון מוקדם של האשראי: הלקוחות רשאים בכל עת לפרוע את האשראי כולו באופן חד פעמי בפירעון מוקדם, ללא תשלום עמלת פירעון מוקדם, וזאת בהודעה של 30 יום מראש ובכתב. לא ניתן לפרוע פירעון חלקי של האשראי. הבנק יהיה רשאי לדרוש פירעון מוקדם בכל מקרה בו התקיימה עילה להעמדה לפירעון מיידי של חובות והתחייבויות הלקוח או אם הדבר יידרש עקב מניעה חוקית או אחרת 
 • אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

 

הערות כלליות

 • פתיחת החשבון בפועל ו/או צירוף לקוח ל 'מבצע פתיחת חשבון' כפופה לשיקול דעת הבנק
 • הנפקת כרטיס אשראי, סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה, הלוואות ומסגרות אשראי כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו 
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו / או התחייבות להעמדת אשראי ו /או קבלת פיקדונות 
 • לקוח זכאי למבצע פתיחת חשבון אחד בלבד 
 • תוקף המבצע עד 31.12.2018 
 • לאומי רשאי להפסיק את המבצע ו / או לשנות את תנאיו בכל עת וללא הודעה מוקדמת 
 • הזכאות ל 'מבצע פתיחת חשבון' (לרבות גם זכויות וחובות בקשר עם האשראי) אינה ניתנת להעברה
 • הנכתב בלשון זכר מכוון לשני המינים