DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.3.2015

רווח נקי של 1,171 מיליון שקלים ללאומי ברבעון הראשון של 2015

  • רווח נקי  של 1,171 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2015. בנטרול רווח חד-פעמי ממכירת מניות החברה לישראל, הרווח הנקי הסתכם ב- 753 מיליון שקלים, המשקף תשואה של 11.7% (על בסיס שנתי).

 

  • בהתאם לאסטרטגיה שהתווה הבנק:
    • האשראי למשקי בית ועסקים קטנים גדל  ב - 1.1% בהשוואה ל- 31.12.14, וב-8.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
    • האשראי למגזר המסחרי גדל ב-0.4% בהשוואה ל- 31.12.14, וב-7.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

  • הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ב-81 מיליון שקלים, המהווים 0.13% מסך האשראי לציבור, נטו.

 

  • יחס הלימות ההון (במונחי באזל 3) הגיע ל- 13.84%,  מתוכו יחס הון רובד 1 של  9.37% המהווה גידול לעומת 31.12.2014, אז עמד יחס הון רובד 1 על 9.21%.