האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דו"חות כספיים של קבוצת לאומי ליום 31.3.2015

רווח נקי של 1,171 מיליון שקלים ללאומי ברבעון הראשון של 2015

  • רווח נקי  של 1,171 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2015. בנטרול רווח חד-פעמי ממכירת מניות החברה לישראל, הרווח הנקי הסתכם ב- 753 מיליון שקלים, המשקף תשואה של 11.7% (על בסיס שנתי).

 

  • בהתאם לאסטרטגיה שהתווה הבנק:
    • האשראי למשקי בית ועסקים קטנים גדל  ב - 1.1% בהשוואה ל- 31.12.14, וב-8.1% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
    • האשראי למגזר המסחרי גדל ב-0.4% בהשוואה ל- 31.12.14, וב-7.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

  • הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ב-81 מיליון שקלים, המהווים 0.13% מסך האשראי לציבור, נטו.

 

  • יחס הלימות ההון (במונחי באזל 3) הגיע ל- 13.84%,  מתוכו יחס הון רובד 1 של  9.37% המהווה גידול לעומת 31.12.2014, אז עמד יחס הון רובד 1 על 9.21%.