DCSIMG

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון הפרטי 

 לאומי נותן לכם יותר בחשבון הפרטי 

תנאי ההטבות לניהול חשבון

כללי:

 •  הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום 31.12.2017
 • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת 
 • ההטבות המפורטות בעלון זה הינן לשנה מיום פתיחת החשבון מהיום בו דרש הלקוח את מימושה של כל אחת מההטבות 
 • על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו, על המבקש להזדהות כחבר ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל בכל פניה לבנק, ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות 
 • פרסום זה , לרבות תוכנו , הינו באחריותו הבלעדית של המפרסם, כך שלא תוטל בגינם כל אחריות, מכל סוג שהוא, על ההסתדרות לרפואת שיניים ו/או על ההסתדרות לרפואת שיניים ייזום וניהול פרויקטים בע"מ. כל חבר ההסתדרות לרפואת שיניים מתבקש לבדוק את הפרסום ולהחליט, ע"פ שיקול דעתו , אם הוא מעוניין בהצעה המועלית בו
 • כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי 
 • ריבית הפריים השנתית - כמפורט בסניפי לאומי

 

עובר ושב:

 •  ההטבה תינתן על פנקסי שיקים רגילים חינם שנה ראשונה.

 

 אשראים: 

 • ההלוואות תינתנה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולכושר ההחזר של הלווה
 • אופן ההחזר: קרן + ריבית מידי חודש, הוראת קבע מחשבון הלווה
 • על מנת לקבל את ההלוואה, על הלווה להזדהות כחבר ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל ולהציג תעודת זהות, כולל ספח, 3 תלושי משכורת אחרונים ו-3 דפי חשבון בנק 
 • סכום ההחזר החודשי לא יעלה על 20% משכר הנטו של הלווה
 • אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה 
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי.
 • אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
   

כרטיסי אשראי:

 • הנפקת כרטיס אשראי, סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה, כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו
 • לאומי/לאומי קארד רשאים לשנות או לבטל את המבצעים בכל עת
 • פטור מעמלת דמי כרטיס ל-4  שנים מיום שיוך הכרטיס למועדון ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל או עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון ע“פ קביעת הבנק לפי המוקדם מבין השניים 
 • השיוך למועדון יתבצע בכרטיס ויזה או מסטרקארד זהב עסקי או פלטינום שאינו מולטי וע“פ סוגי הכרטיס כפי שנקבעו להסתדרות לרפואת שיניים בישראל   

 

השקעות:

 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון ני“ע בבורסה בת“א אינן תקפות לקרנות נאמנות, אופציות מעו“ף וחוזים עתידיים במעו“ף 
 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני“ע זרים 
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת פיקדונות ו/או ייעוץ ו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני
 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת 
 • ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות יינתנו בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעת הסניף.
   

מטבע חוץ:

 • שער חליפין הינו שער הקניה והמכירה של מטבע חוץ כפי שמפורסם באתר הבנק
 • כל ההטבות במטבע חוץ כפופות לעמלת מינימום ולקריטריונים הנהוגים בבנק.