DCSIMG

 הסבת צ'ק מחברת הביטוח 

 הסבת צ'ק מחברת הביטוח 

בביטוח משכנתא רשום הבנק כמוטב לתשלומי הביטוח. לצורך בדיקת אפשרות הסבת השיק שקיבלתם, אשר המוטב בו הוא לאומי למשכנתאות, כך שיוסב לפקודתכם, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות של הבנק.

 

בעת הפניה לבנק יש להצטייד בפרטים הבאים, הניתנים על ידי החברה המבטחת:

 

  • סכום השיק
  • תאריך הנזק בגינו התקבל השיק
  •  מספר הפוליסה במסגרתה התקבל השיק