האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 מחזור הלוואות זכאות במסלול מהיר 

 מחזור הלוואות זכאות במסלול מהיר 

מדוע מתבצע על ידי בנק ישראל מהלך של מסלול מהיר למחזור הלוואות זכאות?

 

האפשרות למחזר הלוואה שניתנה במסגרת תוכנית הסיוע של הממשלה ("הלוואת הזכאות") במסלול מהיר, מוצעת על ידי בנק ישראל כדי להניע לווים לפעול באופן יזום לשיפור תנאי הלוואתם.
בתקופה זו שיעור הריבית על הלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן בריבית קבועה, הניתנות מכספי בנק למטרת דיור, נמוך ביחס לשיעור הריבית שניתנה בחלק מהלוואות הזכאות, לכן אנו מציעים לבעלי הלוואות זכאות עם שיעור ריבית של 4% ומעלה, אשר עומדים בקריטריונים שנקבעו על ידי בנק ישראל – לפירוט ראו סעיף 5 במסמך שאלות ותשובות של בנק ישראל., לבדוק אפשרות למחזור הלוואת הזכאות להלוואה מכספי בנק בריבית נמוכה יותר וזאת עד ליום 31.12.2015.
ביצוע מחזור הלוואת הזכאות במסלול מהיר יעשה בלאומי למשכנתאות בתהליך מזורז שאינו מצריך הגעת הלווים לסניף הבנק.

 

לבדיקת זכאותך למחזור הלוואת זכאות במסלול מהיר של  בבנק לאומי אנא לחץ על הקישור והזן את מספר תעודת הזהות שלך. אנא לחץ על הקישור הבא למילוי ת.ז

 

מהם עיקרי השינויים הנובעים ממחזור הלוואת הזכאות?

 

  • שיעור הריבית שיחול על יתרת הלוואת הזכאות יהיה נמוך משיעור הריבית בהלוואת הזכאות.
  • הלוואת הזכאות הינה במסלול של ריבית קבועה צמודה למדד, וכך היא תהיה גם לאחר ביצוע המחזור במסלול המהיר.
  • שיעור הריבית בהלוואה החדשה לא יעלה על שיעור הריבית הממוצעת של הלוואות לדיור צמודות מדד, הידוע במועד ביצוע המיחזור במסלול המהיר, בהתאם  לתקופה  שנותרה לפרעון בהלוואת הזכאות, כפי שהיא מחושבת לצורך צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשנ"ב - 2002.
  • ביום 18.3.2015 פורסם חוזר על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, בו נקבע כי על חברת הביטוח לאפשר המשכיות ביטוח חיים בין הלוואת הזכאות לבין הלוואת המחזור, וזאת לגבי סכום ביטוח ותקופת ביטוח שאינם עולים על סכום הביטוח ותקופת הביטוח הקבועים בפוליסת הביטוח החלה על הלוואת הזכאות.
  • על ההלוואה החדשה לא יחול חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב- 1992 ובמיוחד סעיף 5א לחוק זה, כך שלא ניתן יהיה לפנות, בשל קושי כלכלי, לוועדה הבין משרדית שהוקמה לצורך הגשת בקשה להקלה בפירעון תשלומי החזרי ההלוואה. במידת הצורך, ניתן יהיה לפנות לבנק בבקשה להקלה בפירעון תשלומי החזר הלוואת המחזור, והבקשה תיבחן על ידי הבנק.
  • פירעון מוקדם מלא/חלקי של הלוואת הזכאות פטור מתשלום עמלת פירעון מוקדם ולכן אין חיוב בעמלת פירעון מוקדם בגין מחזור הלוואת הזכאות. יחד עם זאת, הרי שבעתיד בגין כל פירעון מוקדם מלא/חלקי של הלוואת המחזור, יהיה חיוב בעמלת פירעון מוקדם בהתאם לצו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התשס"ב- 2002.   

 

כמה עולה מחזור של הלוואת זכאות?

ביצוע מחזור הלוואת הזכאות כרוך בעמלה בסך של 120 ש"ח (לכל הסכם).