DCSIMG

 ארכיון דוחות כספיים. 

 ארכיון דוחות כספיים. 

דוחות כספיים של קבוצת לאומי ליום 30.9.2015

רווח נקי של 704 מיליון שקלים ללאומי ברבעון השלישי של 2015, עלייה של 10.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם הרווח הנקי ב - 2.4 מיליארד שקלים, תשואה על ההון של 11.9%

 

  • הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2015 הסתכם ב - 704 מיליון שקלים. הרווח משקף תשואה על ההון של 10.4%.

 

  • הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם ב - 2.4 מיליארד שקלים. הרווח משקף תשואה על ההון של 11.9%.

 

  • יחס הלימות הון רובד 1 עמד בסוף הרבעון על 9.30%, ביחס ל - 9.09% ביום 31.12.2014.

 

  • יחס כיסוי נזילות (LCR) עמד בסוף הרבעון על 104%, מעל הסף הרגולטורי הנדרש.
 
  • ירידה בריכוזיות אשראי - לראשונה ללאומי אין קבוצת לווים שחבותם עולה על 10% מהון הבנק.

 

  • סך ההוצאות בגין הפסדי אשראי לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו ב - 166 מיליון שקלים, המהווים, בראיה שנתית, 0.09% מסך האשראי לציבור, נטו. ברבעון השלישי של 2015, ההוצאות להפסדי אשראי עמדו על 73 מיליון שקלים, המהווים, בראיה שנתית, 0.11% מסך האשראי לציבור, נטו.