DCSIMG

 מנהלי חשבונות 

 מנהלי חשבונות 

תנאי ההטבות לניהול חשבון

תנאי ההטבות לניהול חשבון:

 

כללי:

 • הזכאות לקבלת ההטבות המופיעות בהצעה זו הינה עד ליום 28.2.2019

 • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת  

 • ההטבות המפורטות בעלון זה הינן לשנה מיום פתיחת החשבון מהיום בו דרש הלקוח את מימושה של כל אחת מההטבות  

 • על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו, על המבקש להזדהות כחבר לשכת מנהלי החשבונות בכל פניה לבנק, ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות

 • כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי

 • ריבית הפריים השנתית - כמפורט בסניפי לאומי 

 

עובר ושב:

 • ההטבה תינתן על פנקסי שיקים רגילים. 

 

 אשראים: 

 • ההלוואות תינתנה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולכושר ההחזר של הלווה

 • אופן ההחזר: קרן + ריבית מידי חודש, הוראת קבע מחשבון הלווה

 • על מנת לקבל את ההלוואה, על הלווה להזדהות כחבר לשכת מנהלי החשבונות ולהציג תעודת זהות, כולל ספח, 3 תלושי משכורת אחרונים ו-3 דפי חשבון בנק  

 • סכום ההחזר החודשי לא יעלה על 20% משכר הנטו של הלווה

 • אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה

 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי.

 • אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

  

כרטיסי אשראי:

 • הנפקת כרטיס אשראי, סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה, כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו

 • לאומי/לאומי קארד רשאים לשנות או לבטל את המבצעים בכל עת

 • פטור מעמלת דמי כרטיס ל-4  שנים מיום שיוך הכרטיס למועדון חברי לשכת מנהלי החשבונות או עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון ע“פ קביעת הבנק לפי המוקדם מבין השניים

 • השיוך למועדון יתבצע בכרטיס ויזה או מסטרקארד זהב עסקי או פלטינום ע“פ סוגי הכרטיס כפי שנקבעו ללשכת מנהלי החשבונות  

 

השקעות:

 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון ני“ע בבורסה בת“א אינן תקפות לקרנות נאמנות, אופציות מעו“ף וחוזים עתידיים במעו“ף

 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני“ע זרים

 • פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת פיקדונות ו/או ייעוץ ו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני

 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת

 • ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות יינתנו בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעת הסניף.

  

מטבע חוץ:

 

 • שער חליפין הינו שער הקניה והמכירה של מטבע חוץ כפי שמפורסם באתר הבנק

 • כל ההטבות במטבע חוץ כפופות לעמלת מינימום ולקריטריונים הנהוגים בבנק.