האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies ועל מדיניות הפרטיות המעודכנת יש ללחוץ כאן.

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

 ארכיון דוחות בנק ערבי ישראלי 

דו"חות כספיים לתאריך 31.3.2014

בנק ערבי ישראלי מפרסם את דוחותיו הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2014.

 

בתקופה הנסקרת הסתכם הרווח הנקי של הבנק בכ- 23.1 מיליון שקלים, לעומת 26.5 מיליון שקלים ברבעון הראשון של שנת 2013 - ירידה בשיעור של 12.8%, שנגרמה ברובה מעליה של כ- 3 מיליון שקלים בהוצאות בגין הפסדי אשראי הנובעת מגידול ביתרות האשראי בבנק עליהן מחושבת ההפרשה הקבוצתית. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי (בחישוב שנתי), הסתכמה ברבעון הראשון של השנה ב- 17.5%. 

 

מידע נוסף:

 

  • מאזן הבנק הסתכם ב- 31 במרס 2014 בכ- 7.2 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 6.1 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2013 (גידול של 16.5%), וכ- 6.9 מיליארד שקלים ב - 31 בדצמבר 2013 (גידול של 4.1%).

 

  • האשראי לציבור נטו הסתכם ב- 31 במרס 2014 בכ- 4.8 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.2 מיליארד שקלים ב- 31 במרס 2013 (גידול של 14.7%), וכ- 4.6 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2013 (גידול של 4.4%).

 

  • פיקדונות הציבור הסתכמו ב- 31 במרס 2014 בכ- 4.6 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ- 4.3 מיליארד שקלים ב- 31 במרס 2013 (גידול של 6.3%), וכ- 4.6 מיליארד שקלים ב- 31 בדצמבר 2013 (גידול של 0.3%).

 

  • ההון העצמי של הבנק הסתכם ב- 31 במרס 2014 בכ- 577.4 מיליון שקלים בהשוואה לכ- 472.6 מיליון שקלים ב- 31 במרס 2013 (גידול של 22.2%), וכ- 553.0 מיליון שקלים ב- 31 בדצמבר 2013 (גידול של 4.4%).