DCSIMG

 הודעות ללקוחותינו 

 הודעות ללקוחותינו 

בהתאם להסכם פשרה שאושר במסגרת ת.א. 2205/04 של ביהמ"ש המחוזי בת"א, יש זכאים לתשלום על פי ההסכם, שחשבונותיהם הרלוונטיים בבנק לאומי סגורים. אותם זכאים קיבלו מכתב מהבנק המפרט את זכאותם. במכתב שהתקבל מצוין מספר סידורי שאותו יש לציין בטופס המצ"ב.


רק אם קיבלת מכתב כזה – נא לחץ כאן על מנת להיכנס לטופס