DCSIMG

 סקירת שוק ההון 

 סקירת שוק ההון 

ניתוח שבועי של מצב שוק ההון בארץ ובעולם ותחזיות לעתיד

סקירה לשבוע:
09/09/2018-16/09/2018

עיקרי ההמלצות:

 

  • בכלכלה העולמית, נתוני המאקרו מצביעים על מחזור עסקים חיובי, תוך עליה מתונה בסביבת האינפלציה הגלובלית. ככל שהמגמות החיוביות בכלכלה העולמית תמשכנה, ניתן לצפות למעבר הדרגתי לסביבה מוניטארית מרחיבה פחות בהשוואה לשנים האחרונות. עליה בסביבת הריבית, בדגש על ריבית הבנק המרכזי של ארה"ב שכבר נמצאת מזה תקופה בעיצומו של התהליך, עשויה להביא לאורך זמן לשינוי באופן התמחור של כלל אפיקי ההשקעה בתיקים.
 
  • בישראל, נתוני המאקרו מעידים על התרחבות הכלכלה המקומית במקביל לעלייה איטית בקצב האינפלציה, וסביבת שער חליפין שעודנו חזק בהשוואה לממוצע בשנתיים האחרונות. בשלב זה סביבה זו מאפשרת לבנק ישראל להותיר את הריבית המוניטארית ברמה נמוכה. במבט קדימה, שיפור בקצב עליית השכר, סביבת הביקושים המקומית האיתנה, ועלייה בסביבת האינפלציה בחו"ל – עשויים לתמוך בקצב האינפלציה בישראל גם בחודשים הקרובים. עלייה הדרגתית בסביבת האינפלציה בישראל, והמשך עליה בסביבת הריביות בחו"ל, עשויים להביא להעלאת ריבית על ידי בנק ישראל במהלך השנה הקרובה.

 

  • המח"מ המומלץ בתיקים הוא בינוני-קצר, כיוון שסביבת הריביות העולמית עשויה להוסיף ולעלות בשנים הקרובות. זאת, במידה וההערכות להאטה משמעותית בקצב הצמיחה בעולם, הגלומות במבנה של עקומי האג"ח הנוכחיים, לא יתממשו. בשוק האג"ח הקונצרני, הן בחו"ל והן בישראל, אנו מעדיפים להתמקד באג"ח איכותיות בדירוגים גבוהים. בתוך כך, אנו ממליצים להימנע מהשקעה בפלח ה-High Yield (אג"ח מתחת לדירוגי השקעה) עקב מרווחי הסיכון הנמוכים ששוררים באפיק זה. בתקופה של סביבת ריבית עולה, סביר לצפות לאירועים שבמסגרתם מרווחי הסיכון יפתחו. עליית התשואות שנרשמה בחודשים האחרונים בחלק מאגרות החוב של מדינות השווקים המתפתחים מהווה דוגמא לאירוע כזה.

 

  • אנו ממליצים על מתן העדפה קלה לאגרות חוב שקליות על פני הצמודות. זאת, על רקע עלייה חדה יחסית בציפיות האינפלציה הגלומות בשנה האחרונה, במקביל לסימני שאלה בנוגע להישארות האינפלציה בתחום היעד לאורך זמן. בתוך כך, אנו ממליצים על השקעה באגרות חוב שקליות במח"מ מעט קצר יותר ביחס לאלו הצמודות

 

  • לאור העלייה ההדרגתית בסביבת הריביות ורמות התמחור בשוק המניות העולמי, קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל. בכלל זאת, יש להערכתנו יתרון לענפים (ולחשיפות גיאוגרפיות) שעשויים ליהנות מהמשך הצמיחה הכלכלית, אך רגישים פחות לעליה בסביבת הריביות.

 

  • הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב גם בחודשים הקרובים, מה שמקטין במידה מסויימת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית משמעותית בתיק ההשקעות, באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרני בחו"ל. זאת, בעיקר בשל אופיה הממתן של חשיפה מטבעית על התנודתיות הכוללת בתיקי ההשקעות.
     
  • קיימת חשיבות גבוהה למתן דגש על איזונים נכונים בין נכסי סיכון (מניות, אג"ח קונצרני, סחורות) לבין רכיבי הנזילות והאג"ח הממשלתי המהווים "כרית ביטחון" בתיק ההשקעות, לצורך שמירה על רמת סיכון סבירה בתיק.


הסקירה הינה בפורמט PDF וניתנת לקריאה באמצעות תוכנת Adobe Reader

להתקנת התוכנה >>