DCSIMG

 הלוואה בערבות המדינה 

 הלוואה בערבות המדינה 

1. הקמה או השקעה בעסק חדש (מינימום הון עצמי 20%).
2. רכישת עסק קיים, עד 35% מעלות הרכישה
3. הון חוזר – מימון הון חוזר לעסקים בצמיחה אשר להם קשיים הנובעים מפער בתזרים המזומנים.
4. קניית אשראי קיים מגוף מממן אחר (עד 50% מההלוואה הנערבת).
5. לא ניתן לממן באמצעות הקרן בקשה להון עצמי לפרויקט ביצוע ולא לכיסוי חוב קיים