DCSIMG
האתר עושה שימוש ב-cookies. כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר, וכן למטרות סטטיסטיקה, איפיון ושיווק.
למידע על cookies והסרתם לחץ כאן.

 קרן הלוואות בערבות המדינה 

 קרן הלוואות בערבות המדינה 

תנאי האשראי

סכומי הלוואות:

 

עסק בהקמה*: עד 500 אלף ש"ח.

 1. עסק קטן (מחזור מכירות שנתי עד 6.25 מיליון ש"ח): עד 500 אלף ש"ח.
 2. עסק קטן (מחזור מכירות שנתי מעל 6.25 מיליון ש"ח): עד 8% ממחזור מכירות שנתי (קרי עד 2 מיליון ש"ח).
 3. עסק בינוני: עד 8% ממחזור המכירות השנתי. 
 4. יצואן: עד 12% (היקף יצוא מינימלי 250 אלף $ בשנה).
 5. אשראי לתעשייה: עד 15%.

 

*עסק בהקמה - עסק שנכון ליום הגשת הבקשה להלוואה מהקרן עונה על אחד מבין התנאים הבאים:

 • עסק אשר טרם החל לפעול.
 • עסק שעד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או חברה בע"מ.
 • עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל, ובלבד שהכנסותיו המצטברות אינן עולות על 500 אלף ₪ מיום הקמתו.
 • בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק למקום ייעודי, ובלבד שהכנסותיו המצטברות אינן עולות על 500 אלף ₪ מיום הקמתו.

 

 

מסלולי הלוואות:

 •  שקלית צמודת מדד
 •  שקלית לא צמודה
 •  צמוד דולר


 

תקופת ההלוואה:  
שנה עד חמש שנים, מתוכם עד 6 חודשי גרייס לקרן בלבד.

(הלוואה במסלול השקעות בתעשייה לעסקים קטנים ובינוניים בעלי ותק פעילות של 3 שנים ומעלה - עד 12 שנה).

 

 

ביטחונות:
 

 • עד 25% מסכום ההלוואה. בהתאם לשיקול דעת הבנק. 
   
 • "עסק בהקמה" - בהלוואות עד 300 אלף ₪ עד 10% ביטחונות.
   
 • ככל שההלוואה ניתנה למטרת רכישת נכס  - יירשם שעבוד ספציפי על הנכס; ככל שההלוואה ניתנה למטרה שאינה רכישת נכס - עד 30%.

 

 • ערבויות בעלים.

 

 

 

ריבית:
שיעור הריבית על ההלוואות ייקבע בהתאם לפעילות העסק ולצרכיו.   

 

 

עמלות:
דמי טיפול באשראים - 150 ₪

 

עמלת הקצאת ערבות המדינה 1-2% מקרן ההלוואה בהתאם למחזור העסק (מועברת למדינה).

 

 

 

* אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.