DCSIMG

 הלוואה בערבות המדינה 

 הלוואה בערבות המדינה 

מהם תנאי סף להגשה?

  • הלווה הינו עסק קטן או עסק בינוני המאוגד בישראל
  • לעסק אין כל חוב לרשויות המס בישראל
  • חשבון העסק או חשבונו הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל ו/או מועמד להגבלה.
  • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.
  • לעסק לא קיים חוב שהוגדר "חוב פגום" (על פי הגדרות בנק ישראל) בחשבונות הקיימים בבנק.
  • העסק המבקש הלוואה יעביר לגוף המתאם מכתב ויתור סודיות בנקאית לצורך בדיקה כי חשבונות העסק מנוהלים באופן תקין ולקבלת כל אינפורמציה נדרשת לצורך בחינת הבקשה.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.