DCSIMG

 בואו לפרוץ את גבולות החדשנות 

 בואו לפרוץ את גבולות החדשנות 

בואו לפרוץ את גבולות החדשנות

לראשונה בישראל לאומי בשיתוף פעולה ראשון מסוגו עם ה-EIF) EUROPEAN INVESTMENT FUND), מאפשר לחברות המשלבות בפעילותן היבטי חדשנות, לקבל הלוואה של עד 8 מיליון דולר. המימון ניתן כחלק מתוכנית הדגל למחקר וחדשנות של האיחוד האירופאי 2020 Horizon.

 

פרטים נוספים בסניפים המסחריים בלאומי.

 

תנאי ההלוואות:

 • היקף כל הלוואה: עד .8.8 מיליון דולר
 • מטבע ההלוואה: שקלי או דולרי או אירו או פאונד
 • תקופת ההלוואה: בין שנה לעשר שנים
 • ערבות קרן EIF תהיה בשיעור של 50% מההלוואה
 • ההלוואה תועמד למטרות הבאות:

א. השקעה בנכסים מוחשיים ולא מוחשיים

ב. הון חוזר

ג. רכישת בעלות בעסק*

 • האשראי נתמך על ידי תכנית מסגרת הערבויות של Innovfin SME , בגיבוי פיננסי של האיחוד האירופאי תחת המוצרים הפיננסיים של תכנית "2020 Horizon"

 

תנאי סף ראשוניים לזכאות לקבלת הלוואה:

 

 • הלווה הינה חברה פרטית שמספר העובדים שלה קטן מ-500 עובדים**
 • הלווה עוסקת בפעילות חדשנית, ועונה על קריטריונים מוגדרים   
 • הלווה הינה חברה ישראלית

 

* בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם עם קרן EIF ולמגבלות הקבועות בהסכם.

** החישוב יכלול גם את העובדים בחברת אם/בת ועשוי לכלול גם עובדים בחברות אחרות בקבוצה.
 

 

הבהרות:

 • עמלות ייגבו ע"י הבנק בהתאם לתעריפון. בנוסף, הבנק יגבה סכום שישולם ל – EIF בגין ערבות EIF, כפי שייקבע בהסכם ההלוואה
 • מסמך זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות למתן הלוואה
 • לאומי רשאי לשנות או לבטל את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת
 • העמדת הלוואות, סכומן ותנאיהן, לרבות אך לא רק הביטחונות להלוואה, כפופים לתנאים ולקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעת הבנק וכן לתנאים נוספים מטעם EIF; האמור במסמך זה אינו ממצה ואינו כולל את מלוא התנאים והקריטריונים הנ"ל. אישור ההלוואות כפוף לשיקול דעת הבנק. תנאי ההלוואות ייקבעו על ידי הבנק ויפורטו בהסכם שייחתם עם הלקוחות
 • פרטים מלאים ומחייבים בסניפים המסחריים בלאומי
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.